Notarialna Umowa Sprzedaży

Czym jest notarialna umowa sprzedaży?

Notarialna umowa sprzedaży należy do najczęściej zawieranych umów. Jej zawarcie jest zobowiązujące dla obu stron, którymi są sprzedawca i kupujący. Zobowiązaniem należnym do wykonania przez sprzedawcę jest przeniesienie prawa lub własności rzeczy na kupującego. Po stronie kupującego leży zapłata sprzedawcy za przedmiot umowy, w kwocie ustalonej w umówię. W świetle polskiego prawa, sprzedaż nieruchomości musi odbywać się formie aktu notarialnego. Co ważne, własność do przedmiotu umowy, przechodzi na kupującego nie w chwili uregulowania zobowiązań, a w momencie podpisania umowy przez obie strony oraz notariusza. Notarialna umowa sprzedaży sporządzana jest wtedy, gdy przedmiotem sprzedaży jest budynek, mieszkanie, grunt lub inna nieruchomość.

Co powinna zawierać notarialna umowa sprzedaży?

W notarialnej umowie sprzedaży musi znaleść się kilka koniecznych zapisów. Po pierwsze są to informacje dotyczące ceny oraz warunków jej spłaty, w tym kwestie dotyczące ewentualnej zaliczki/ zadatku oraz ich wysokości, numer konta, na który trafić ma zapłata za przedmiot umowy, oraz termin pokrycia kwoty z umowy. Drugą kwestią są warunki oraz data, w której przedmiot umowy zostanie wydany. Ostatni ważny element to określenie, czy w akcie notarialnym ma być ustanowiona hipoteka. Nie jest to konieczny element umowy. Poza warunkami, umowa powinna zawierać dokładne dane osób lub organizacji występujących w umowie formie stron. W przypadku osób fizycznych są to: imiona i nazwisko, imiona rodziców, numer PESEL, stan cywilny, adres zamieszkania oraz ewentualny adres do doręczeń, jeśli nie są te same, obywatelstw oraz dokument tożsamości. Kiedy stroną w umówię jest firma, wówczas wymagane dane to nazwa i siedziba firmy oraz KRS, NIP i REGON.

Zawarcie notarialnej umowy sprzedaży

W notarialnej umowie sprzedaży występują dwie strony; sprzedający i kupujący. Oba podmioty w chwili zawierania umowy muszą być w pełni świadomie oraz działać dobrowolnie. Ponadto strony muszą być w pełni władz umysłowych i intelektualnych. Kiedy któraś ze stron jest osobą mającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub jest jej całkowicie pozbawiona, wówczas stroną umowy staje się opiekun prawny owej osoby. Notarialna umowa sprzedaży wchodzi w życie wraz ze złożeniem osobiście podpisów obu stron lub ich pełnomocników. Konieczna jest obecność notariusza, która jest swego rodzaju potwierdzeniem legalności zawieranej umowy. Podpisy stron oraz notariusza, składane są odręcznie. W przypadku, gdy któraś ze stron nie jest zdolna do wykonania odręcznego podpisu, wówczas zastępuje się go odciskiem palca. Podpisanie umowy przez obie strony oraz notariusza oznacza, że stała się ona legalna i wchodzi w życie z momentem podpisania. Oznacza to, że obie strony zobowiązane są do uregulowania względem siebie obowiązków wynikających z zapisów w umowie. Oprócz zapłaty, obowiązkiem kupującego jest poinformowanie odpowiedniego urzędu (gminy lub miasta) o zakupie nieruchomości.

~ Kontakt ~

Telefon:

Kancelaria Notarialna Wrocław - Notariusz Bartosz Katarzyński
+48 797 573 705
+48 71 342 00 12
e-mail: [email protected]

Adres:

ul. Wielka 29/3
53-338 Wrocław

W wyjątkowych sytuacjach możliwy jest dojazd natariusza w ustalone miejsce.

Godziny otwarcia:

pn-pt 9:00 - 17:30
sob 10:00 - 13:00

Istnieje możliwość indywidualnego umówienia się poza godzinami pracy, także w dni wolne od pracy oraz święta.