Notarialna Umowa Sprzedaży

Czym jest notarialna umowa sprzedaży?

Notarialna umowa sprzedaży należy do najczęściej zawieranych umów, a jej stronami są: sprzedawca i kupujący. Zobowiązaniem należnym do wykonania przez sprzedawcę jest przeniesienie prawa lub własności rzeczy na kupującego. Po stronie kupującego leży zapłata sprzedawcy za przedmiot umowy, w kwocie ustalonej w umowie. W świetle polskiego prawa, sprzedaż nieruchomości musi odbywać się formie aktu notarialnego. Co ważne, własność do przedmiotu umowy, przechodzi na kupującego nie w chwili uregulowania zobowiązań wynikających z umowy sprzedaży, a już w momencie podpisania umowy przez obie strony oraz notariusza.

Co powinna zawierać notarialna umowa sprzedaży?

W notarialnej umowie sprzedaży musi znaleźć się kilka koniecznych zapisów. Po pierwsze są to informacje dotyczące ceny oraz warunków jej zapłaty, w tym kwestie dotyczące ewentualnej zaliczki/zadatku oraz ich wysokości, numer konta, na który trafić ma zapłata za przedmiot umowy, oraz termin pokrycia kwoty z umowy. Drugą kwestią są warunki oraz data, w której przedmiot umowy zostanie wydany. Ostatni, fakultatywny, ale ważny element umowy sprzedaży, to określenie, czy w akcie notarialnym ma być ustanowiona hipoteka. Poza wskazanymi powyżej danymi, umowa powinna zawierać dokładne dane osób lub jednostek organizacyjnych występujących w umowie w charakterze stron. W przypadku osób fizycznych są to: imiona i nazwisko, imiona rodziców, numer PESEL, stan cywilny, adres zamieszkania oraz ewentualny adres do doręczeń, jeśli nie są te adresy tożsame, obywatelstwo oraz numer dokumentu tożsamości. Kiedy stroną w umówię jest firma, wówczas wymagany dane to numer KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP.

Zawarcie notarialnej umowy sprzedaży

Zarówno sprzedający i kupujący w chwili zawierania umowy muszą być w pełni świadomie oraz działać dobrowolnie. Ponadto strony muszą być w pełni władz umysłowych i intelektualnych. Kiedy któraś ze stron jest osobą mającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub jest jej całkowicie pozbawiona, wówczas stroną umowy staje się opiekun prawny owej osoby. Podpisy stron oraz notariusza, składane są odręcznie. W przypadku, gdy któraś ze stron nie jest zdolna do wykonania odręcznego podpisu, wówczas zastępuje się go odciskiem palca. Podpisanie umowy przez obie strony oraz notariusza oznacza, że stała się ona legalna i wchodzi w życie z momentem podpisania. Oznacza to, że obie strony zobowiązane są do uregulowania względem siebie obowiązków wynikających z zapisów umowy.

~ Kontakt ~

Telefon:

Kancelaria Notarialna Wrocław - Notariusz Bartosz Katarzyński
+48 797 573 705
+48 71 342 00 12
e-mail: kancelaria@notariuszkatarzynski.pl

Adres:

ul. Wielka 29/3
53-338 Wrocław

W wyjątkowych sytuacjach możliwy jest dojazd natariusza w ustalone miejsce.

Godziny otwarcia:

pn-pt 9:00 - 17:30
sob 10:00 - 13:00

Istnieje możliwość indywidualnego umówienia się poza godzinami pracy, także w dni wolne od pracy oraz święta.


  1. Postępowanie spadkowe u notariusza
  2. Umowa sprzedaży nieruchomości
  3. Najem okazjonalny - poddanie się egzekucji