Notariusz Wrocław

Kancelaria Notarialna Wrocław

Dostęp dla osób niepełnosprawnych

Posiada bezpośrednie wejście z chodnika, co ułatwia dostęp do lokalu dla osób starszych, niepełnosprawnych.

🚍🚊
Dojazd komunikacją miejską

Autobusy 124, A, D
Tramwaje 2, 6, 7, 14, 17, 20, 70

🚘
Dojazd samchodem

W pobliżu kancelarii znajdują się miejsca parkingowe.

Lokalizacja

Kancelaria Notarialna Bartosza Katarzyńskiego znajduje się
we Wrocławiu przy ulicy Wielkiej 29/3
(boczna ul. Powstańców Śląskich, naprzeciwko SkyTower).

Notariusz Wrocław - Bartosz Katarzyński - Kancelaria Notarialna Wrocław

Godziny otwarcia

pn-pt 9:00 - 17:30
sob 10:00 - 13:00

Uprzejmie informujemy, że wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów naszej kancelarii, istnieje możliwość umówienia czynności notarialnej poza godzinami urzędowania Kancelarii, w tym także w sobotę, jak również poza siedzibą Kancelarii, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności po indywidualnym uzgodnieniu z Notariuszem.

W szczególnych przypadkach istnieje możliwość umówienia czynności także w niedziele i święta.

Metody płatności

Przyjmujemy płatności kartami płatniczymi.

Dokumenty

Zakres dokumentów wymaganych przy dokonywaniu poszczególnych czynności notarialnych zależy od rodzaju i treści zamierzonej czynności, stanu prawnego oraz okoliczności faktycznych konkretnej sprawy.

Poniższy wykaz dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności notarialnych ma charakter poglądowy. Szczegółowe uwarunkowania zamierzonych czynności notarialnych mogą wymagać dostarczenia do Kancelarii także innych dokumentów, które notariusz lub pracownik kancelarii określi w trakcie spotkania.

Dane potrzebne do sporządzenia każdej czynności dokonywanej w kancelarii notarialnej:

 • w przypadku osób fizycznych: dane osobowe (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego, paszportu lub karty pobytu, PESEL, adres zamieszkania),
 • w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą także numer REGON,
 • w przypadku osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (między innymi spółek osobowych): aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), REGON, NIP, dane osób fizycznych reprezentujących podmiot, uchwała właściwego organu obejmująca zgodę na dokonanie czynności oraz tekst jednolity umowy spółki, aktu założycielskiego lub statutu.

 • numer księgi wieczystej; w przypadku braku księgi wieczystej – akt własności ziemi lub inny dokument potwierdzający prawo własności,
 • podstawa nabycia (wypis aktu notarialnego, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia)
 • w przypadku nabycia w drodze spadku - zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia lub pisemna zgoda naczelnika urzędu skarbowego na zbycie. Dotyczy to także sytuacji, gdy lokal został nabyty w drodze darowizny po dniu 1 stycznia 2007 roku – Urząd Skarbowy właściwy, ze względu na miejsce położenia nieruchomości,
 • wypis z rejestru gruntów z adnotacją, że dokument ten przeznaczony jest do dokonania wpisu w księdze wieczystej – Starostwo Powiatowe właściwe, ze względu na miejsce położenia nieruchomości,
 • wyrys z mapy ewidencyjnej jeżeli księga wieczysta obejmuje więcej działek, a przedmiotem umowy jest jedna działka i zachodzi potrzeba jej odłączenia) z adnotacją o tym, że dokument ten przeznaczony jest do dokonania wpisu w księdze wieczystej – Starostwo Powiatowe właściwe, ze względu na miejsce położenia nieruchomości ,
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu lub zaświadczenie o jego braku, ostateczna decyzja o warunkach zabudowy – Urząd Miasta lub Gminy właściwy, ze względu na miejsce położenia nieruchomości
 • jeżeli nastąpił podział nieruchomości i nie został on jeszcze ujawniony w księdze wieczystej - ostateczna decyzja zatwierdzająca projekt podziału wraz z mapą z projektem podziału, projektem podziału nieruchomości oraz wykazem zmian gruntowych, wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej dla działek powstałych w wyniku podziału,
 • zaświadczenie, że działka nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją wydaną na podstawie art.19 ust.3 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991r.– Starostwo Powiatowe właściwe, ze względu na miejsce położenia nieruchomości,
 • w przypadku nabywania nieruchomości ze środków pochodzących z kredytu bankowego – umowa kredytowa oraz zaświadczenie lub oświadczenie Banku o udzieleniu kredytu,
 • w przypadku nabywania nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym zaświadczenie potwierdzające, że w budynku mieszkalnym nikt nie jest zameldowany
 • w przypadku nabycia nieruchomości rolnej przez rolnika indywidualnego spełniającego warunki określone w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, prosimy o kontakt bezpośredni z Kancelarią notarialną, w celu wspólnego ustalenia wszystkich dokumentów wymaganych na podstawie wyżej wymienionej ustawy,
 • w przypadku sprzedaży nieruchomości - zaświadczenie właściwej gminy, że nieruchomość nie jest położona na obszarze rewitalizacji bądź na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

 • numer księgi wieczystej;
 • podstawa nabycia (wypis aktu notarialnego, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia)
 • w przypadku nabycia w drodze spadku - zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia lub pisemna zgoda naczelnika urzędu skarbowego na zbycie. Dotyczy to także sytuacji, gdy lokal został nabyty w drodze darowizny po dniu 1 stycznia 2007 roku – Urząd Skarbowy właściwy, ze względu na miejsce położenia nieruchomości,
 • w przypadku nabywania nieruchomości ze środków pochodzących z kredytu bankowego – umowa kredytowa oraz zaświadczenie lub oświadczenie Banku o udzieleniu kredytu
 • zaświadczenie potwierdzające brak zaległości z tytułu opłat eksploatacyjnych za lokal
 • zaświadczenie potwierdzające, że w lokalu nikt nie jest zameldowany
 • świadectwo charakterystyki energetycznej dla lokalu (jeżeli zostało wydane)
 • w przypadku sprzedaży nieruchomości - zaświadczenie właściwej gminy, że nieruchomość nie jest położona na obszarze rewitalizacji bądź na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

 • zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu wraz z adnotacją o stanie zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych,
 • podstawa nabycia (przydział, wypis aktu notarialnego, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia lub umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu),
 • przy spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu z założoną księgą wieczystą – numer księgi wieczystej,
 • w przypadku nabycia w drodze spadku - zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia lub pisemna zgoda naczelnika urzędu skarbowego na zbycie. Dotyczy to także sytuacji, gdy lokal został nabyty w drodze darowizny po dniu 1 stycznia 2007 roku – Urząd Skarbowy właściwy, ze względu na miejsce położenia nieruchomości,
 • w przypadku nabywania nieruchomości ze środków pochodzących z kredytu bankowego – umowa kredytowa oraz zaświadczenie lub oświadczenie Banku o udzieleniu kredytu
 • zaświadczenie potwierdzające, że w lokalu nikt nie jest zameldowany
 • świadectwo charakterystyki energetycznej dla lokalu (jeżeli zostało wydane)

 • dane osoby sporządzającej testament
 • dane osoby powołanej do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, PESEL)
 • w przypadku zapisu zwykłego lub windykacyjnego – określenie przedmiotu zapisu, a jeżeli jej przedmiotem jest prawo, dla którego prowadzona jest księga wieczysta – numer księgi
 • informacje dotyczące ewentualnego wydziedziczenia osób z kręgu uprawnionych do zachowku – dane osobowe wydziedziczanego (imiona, nazwisko, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, PESEL) oraz przyczyna wydziedziczenia.

 • odpis skrócony aktu zgonu Spadkodawcy,
 • wszelkie sporządzone testamenty spadkodawcy,
 • numer ewidencyjny PESEL Spadkodawcy (dowód osobisty spadkodawcy lub informacja o numerze Pesel spadkodawcy wydana w Urzędzie Miasta/Gminy),
 • odpisy skrócone aktów stanu cywilnego spadkobierców: akty urodzenia lub akty małżeństwa (w przypadku osób, które zmieniły nazwisko),
 • dane osobowe spadkobierców (imiona, nazwiska, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania),
 • umowy o zrzeczenie się dziedziczenia (jeżeli zostały zawarte),
 • informacja o ostatnim miejscu zamieszkania spadkodawcy,
 • w przypadku gdy jednym ze spadkobierców jest cudzoziemiec - numery ksiąg wieczystych dla nieruchomości, które przysługiwały spadkodawcy w chwili śmierci.

 • odpis skrócony aktu małżeństwa,
 • dane osobowe małżonków (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, adres zameldowania).

 • dane osobowe Pełnomocnika (imiona, nazwisko, imiona rodziców, numer dowodu osobistego lub paszportu, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania),
 • zakres pełnomocnictwa – do czego Pełnomocnik ma zostać upoważniony (w jakich sprawach będzie mógł reprezentować Mocodawcę)

 • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,
 • informacje dotyczące kręgu spadkobierców ustawowych lub testamentowych oraz ich adresy zamieszkania
 • informacje o osobach, które już przyjęły/odrzuciły spadek

Czynności notarialne

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, notariusz dokonuje następujących czynności notarialnych:

 • sporządza akty notarialne, w tym: (np. umowy sprzedaży, umowy darowizny, umowy warunkowe, umowy przeniesienia własności nieruchomości, umowy zamiany, umowy dożywocia, umowy o dział spadku, umowy o zniesienie współwłasności, umowy pożyczki, umowy o rentę, umowy ustanowienia służebności osobistych, gruntowych i przesyłu, umowy o rentę, umowy deweloperskie, umowy ustanowienia odrębnej własności lokali, umowy spółek, umowy majątkowe małżeńskie, umowy o podział majątku wspólnego, umowy przedwstępne, akty założycielskie fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni i innych osób prawnych, pełnomocnictwa, testamenty, akty poddania się rygorowi egzekucji);
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
 • podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego
 • podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i z tymczasowym przedstawicielem w zakresie udziału małżonka przedsiębiorcy w przedsiębiorstwie, na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw
 • sporządza poświadczenia, w tym: (np. własnoręczności podpisu, zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, daty okazania dokumentu, pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu);
 • spisuje protokoły;
 • sporządza protesty weksli i czeków;
 • przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 • prowadzi rejestry akcjonariuszy prostych spółek akcyjnych oraz podejmuje związane z tym czynności
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
 • składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej;
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

~ Kontakt ~

Telefon:

Kancelaria Notarialna Wrocław - Notariusz Bartosz Katarzyński
+48 797 573 705
+48 71 342 00 12
e-mail: kancelaria@notariuszkatarzynski.pl

Adres:

ul. Wielka 29/3
53-338 Wrocław

W wyjątkowych sytuacjach możliwy jest dojazd natariusza w ustalone miejsce.

Rachunek bankowy:

20 1090 2529 0000 0001 4930 7468

Rachunek depozytowy w PLN:

64 1050 1575 1000 0092 9483 1533

Godziny otwarcia:

pn-pt 9:00 - 17:30
sob 10:00 - 13:00

Istnieje możliwość indywidualnego umówienia się poza godzinami pracy, także w dni wolne od pracy oraz święta.


 1. Postępowanie spadkowe u notariusza
 2. Umowa sprzedaży nieruchomości
 3. Najem okazjonalny - poddanie się egzekucji